Jury konkursu
Smart City Poland Award

Przedstawiamy Państwu grono specjalistów, wybitnych ludzi świata nauki i biznesu, którzy zgodzili się zasiąść w Jury pierwszej edycji konkursu Smart City Poland Award.

Ekspert ds. Smart City i GIS. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie we wspieraniu administracji samorządowej we wdrażaniu inteligentnych technologii. Specjalizuje się m.in. tematyce cyfrowej gospodarki przestrzennej, zastosowaniu danych przestrzennych i wskaźników do oceny wydajności miasta, ISO37120 oraz miejskich systemach informacji przestrzennej. Realizował projekty z zakresu smart city, GIS, e-administracji oraz analizy i wizualizacji danych m.in. dla: Urzędu Miasta Kielce (zdobywca wielu prestiżowych nagród za system informacji przestrzennej, w tym wyróżnienie podczas kongresu Smart City Expo w Barcelonie), Urzędu Miasta Gliwice, Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza, Urzędu Miasta Opole, Urzędu Miasta Toruń, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi czy Metropolii Poznań. Jest autorem publikacji naukowych i artykułów, które ukazały się m.in. w Studiach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, The GIS Professional (USA), Przeglądzie Komunalnym, miesięczniku Urbanista, czasopiśmie Inteligentne Miasta i Regiony. Wykłada na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi bloga o miastach inteligentnych w Polsce: www.smartcity-expert.eu

Szymon Ciupa

Współzałożyciel i członek zarządu Fundacji Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórca International Place Branding Association. Specjalizuje się w tematyce konkurencyjności obszarów terytorialnych oraz marketingu miejsc. Jest autorem licznych strategii, programów, projektów doradczych, badawczych oraz edukacyjnych w obszarze marketingu samorządów oraz przedsiębiorstw. Współtworzył rozwiązania strategiczne m.in. dla samorządów województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, miast Kraków, Warszawa, Gdynia, Łódź, Kielce, Gołdap, Gniewino, Bartoszyce, Płońsk, Ciechanów i in.

dr Jarosław Górski

Pracuje  jako  wykładowca  na  Uniwersytecie  Łódzkim,  pełniąc  funkcję  adiunkta  w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania.  Jest ekspertem Uniwersytetu Łódzkiego w obszarze technologii cyfrowych, w szczególności sztucznej inteligencji (AI) i Internetu Rzeczy (IoT) oraz ich implikacji w biznesie. Pasjonuje ją wpływ tych technologii na zachowania człowieka (Homo Cyber Oeconomicus, Homo Roboticus) oraz zakres i charakter interakcji między nim a technologią (Human-to-Machine, Machine-to-Human). 
W 2018 roku reprezentowała Polskę podczas Konferencji Państw Grupy Wyszechradzkiej "V4 Conference on Artificial Intelligence" (Workshop Session: Societal challenges and labour market impacts by AI), a także była w grupie ekspertów zewnętrznych Ministerstwa Cyfryzacji zaangażowanych w prace nad przygotowaniem „Założeń do strategii AI w Polsce”. Obecnie jest współautorką nowego programu „Inteligentne technologie i człowiek” na portalu TuŁódź. 

dr Dominika Kaczorowska-Spychalska 

od ponad 10 lat reprezentuje w Europie Centralnej spinout największego skandynawskiego instytutu badawczego, Dyrektor ds. projektów International Development Norway AS,  Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą administracyjnoprawnych   środków   wspierania   innowacyjności   MŚP   w   Polsce i Norwegii. Od wielu lat zaangażowana w realizację projektów realizowanych na rzecz interesariuszy zrównoważonego rozwoju - przedsiębiorstw, władz samorządowych oraz jednostek naukowych.  Łączy wiedzę i doświadczenie zdobyte w  projektach doradczych na rzecz MSP z wielu krajów Europy z systemową perspektywą administratywisty.  Promuje norweskie praktyki i rozwiązania wspierające odpowiedzialny, przyjazny środowisku rozwój, w szczególności przejście w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

Katarzyna Anna Kazimierczuk

Prezes  Zarządu   Green   Energy  Sp.  z o.o.,  Prezes  Zarządu  Unii  Producentów  i Pracodawców Przemysłu Biogazowego oraz Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Elektromobilności.   Posiada   wyższe   wykształcenie   chemiczne z dyplomem z wyróżnieniem Politechniki Warszawskiej. Ukończyła również zarządzanie w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w business development, marketingu i zarządzaniu zespołem. Od ponad 9 lat czynnie związana jest z energetyką odnawialną. Jest członkiem Podlaskiego Klastra Energii. Przygotowuje i realizuje projekty inwestycyjne (biogazowe, PV) na terenie całej Polski.

Sylwia Koch-Kopyszko 

Współzałożyciel i główny doradca PHENO HORIZON – zespołu łączącego doświadczenie i wiedzę urbanistów, ekonomistów i socjologów, których misją jest budowanie lepszej przestrzeni życia w obrębie miast, województw, regionów. Ekspert i doradca miast w zakresie wykorzystania potencjału i rozwoju zgodnego ze światowymi rozwiązaniami. Znawca narzędzi komunikacji oraz konsultacji pomiędzy zwaśnionymi środowiskami w dążeniu do znalezienia i wdrożenia dobrych rozwiązań. Zaangażowany we wsparcie polskich miast w zakresie wdrażania zasad cyrkularnej ekonomii. Z pasją angażuje się w międzynarodowe i krajowe projekty badawcze. Aktywnie pracuje w międzynarodowych zespołach: REPAiR (cel: wsparcie miast na cełym świecie we wdrażaniu zasad cyrkularnej ekonomii) i WATERDRIVE (cel: poprawa jakości wód Morza Bałtyckiego). Jego działaniom przyświeca główny cel: móc realnie wpłynąć na poprawę jakości świata, w którym żyjemy.

Maciej Kowalczyk

Właścicielka Pracowni Miejskiej specjalizującej się w innowacjach dla samorządów - od uspołecznionego foresightu miejskiego po zgrywalizowane konsultacje społeczne na temat technologii w miastach. Projekt miasta2050, który realizuje we współpracy z polskimi samorządami pozwala różnym sektorom znaleźć wspólną przestrzeń na projektowanie przyszłości ich miast i przygotowywanie się na wyzwania, które mogą być widoczne dopiero, gdy spojrzy się na daleki horyzont. Przez ponad 3 lata pracowała   dla   Agendy   ONZ  ds.   Rozwoju,   przez    ostatni    rok    wspierając w projektowaniu, wdrażaniu i ewaluacji innowacji  społecznych  22  biura  krajowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej i na południowym Kaukazie. Od ponad 7 lat  zajmuje  się  przedsiębiorczością  społeczną.  Trenerka  i  facylitatorka  z tendencją do  bardzo  wyrazistego  gestykulowania.  Fascynatka  user  innovation  i ekonomii behawioralnej. Ekspertka ds. Inteligentnych Miast w Komitecie Gospodarki Miejskiej w Krajowej Izbie Gospodarczej. Poza prowadzeniem Pracowni Miejskiej zaangażowana jest w rozówj dwóch fundacji: Munilab, zajmującą się rozwojem przedsiębiorczości w wielkopolsce wschodniej oraz Fundację im. Juliusa Fromma (pochodzącego z Konina innowatora, twórcy metody produkcji bezszwowych prezerwatyw lateksowych).

Justyna Król

Międzynarodowy ekspert marketingu terytorialnego, pasjonat brandingu i rozwoju miast. Z dziedziną doradztwa marketingowego dla sfery publicznej (w tym głównie JST) związany od ponad 15 lat. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Gospodarka Przestrzenna – Zarządzanie Miastem i Regionem oraz akademii The Chartered Institute of Marketing (Londyn/Warszawa). Jako konsultant w Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki w Warszawie w początkach lat 2000 był współtwórcą pierwszych strategii marketingowo-brandingowych i dot. rozwoju turystycznego miast i regionów w Polsce, m.in. dla Województwa Pomorskiego, miasta Łeby, regionu   Suwalszczyzny,  uzdrowiska  Supraśl  itd.  Od 2010 r.  inicjator  powołania  i prezes zarządu Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc (www.bestplaceinstitute.org), która jest szeroko rozpoznawalną i cenioną organizacją ekspercką świadczącą dla sfery publicznej usługi doradcze na najwyższym poziomie. Również od 2010 roku doradca Prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" w zakresie tworzenia i realizacji strategii kreowania atrakcyjnego wizerunku gospodarczego Polski. W 2015 roku został także członkiem-założycielem w nowo powstałej międzynarodowej organizacji - International Place Branding Association (www.placebranding.org).

Adam Mikołajczyk

adiunkt w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska, w Instytucie Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. W swojej pracy naukowej   łączy   tematykę   ekonomiczną   z   ochroną   środowiska, szczególnie w kontekście rozwoju zrównoważonego. Główne obszary zainteresowań to m.in.: zasobooszczędne gospodarowanie miast, ekoinnowacje, gospodarka niskoemisyjnej, form współpracy w ochronie środowiska, polityki rozwoju jednostek terytorialnych. Współautorka wielu opracowań strategicznych dla samorządów lokalnych i regionalnych z zakresu ochrony środowiska, planowania zintegrowanego i rewitalizacji. Promotor nagradzanych prac magisterskich (m.in. „Plan gospodarki niskoemisyjnej jako instrument polityki miejskiej. Przykład miast Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego", „Rozpraszanie zabudowy jako współczesny problem rozwoju małego miasta. Przykład Brzezin”, "Rewitalizacja w miastach aglomeracji łódzkiej na przykładzie Konstantynowa Łódzkiego oraz Pabianic"). Współtwórca i realizator innowacyjnego kierunku kształcenia EkoMiasto na Uniwersytecie Łódzkim.

dr Agnieszka Rzeńca

Wydawca i Redaktor Naczelna magazynu specjalistycznego „Smart Grids Polska” oraz portali www.InteligentneMiastaiRegiony.pl i www.Smart-Grids.pl. Pomysłodawca i organizator cyklu Konferencji „Inteligentna Energetyka”. Magister inżynier robotyki. Absolwentka:   Politechniki    Warszawskiej,    Wydział     Mechaniczny     Energetyki i Lotnictwa, kierunek Automatyka i Robotyka oraz Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania    w   Gospodarce.    Od 2008 r.   związana   z   branżowymi   portalami i czasopismami technicznymi poruszającymi następującą tematykę: inteligentne miasta i regiony, energetyka, elektrotechnika, automatyka, robotyka, sterowanie, utrzymanie ruchu, przemysł, oświetlenie.

Izabela Żylińska