Polityka prywatności

Szanowny Państwo,

 

Od dnia 25.05.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenie dyrektyw 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDRP" lub "Ogólne rozporządzenie o Danych").

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest SCEP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86/410.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: SCEP Sp. z o.o., ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@smartcityexpo.pl 

Państwa dane przetwarzamy w następujących celach:                                                           


– w celach marketingowych – Państwa zgoda ta jest potrzebna abyśmy mogli wysyłać drogą elektroniczną oferty oraz informacje handlowe i promocyjne (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO). Udzielona zgoda jest ważna dopóki nie zostanie wycofana lub nie zostanie zgłoszony sprzeciw co do przetwarzania danych w tym celu, 

– w celu realizacji Państwa zamówień, a w tym również do rozpatrywania Państwa reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, do czasu wypełnienia wszystkich obowiązków umownych, a w węższym zakresie również do czasu przedawnienia roszczeń,                                                                                  

– w celach związanych z księgowością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustaw o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób prawnych, tak długo jak wymagają tego od nas przepisy prawa. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu  realizacji obowiązków jakie nakładają na Nas przepisy.


Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?:                                                 
Przechowujemy Państw dane dla celów marketingowych do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych zobowiązani jesteśmy przechowywać dane dłużej w momencie konieczności wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych. 


Ponadto informujemy, że Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w celach niezbędnych do prowadzenia działalności handlowej np do: firm kurierskich. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim ani do państw trzecich tj. poza obszar Unii Europejskiej.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: 1) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

2) żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,

3) żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,

4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

6) przenoszenia danych osobowych,

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

• kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@smartcityexpo.pl

• kontakt pisemny na adres: SCEP Sp. z o.o., ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa

Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych może mieć wpływ na świadczone usługi i prawdopodobnie będzie skutkować uniemożliwieniem wykonania usług w sposób prawidłowy. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

 

SCEP Sp. z o.o.

Ul. Hoża 86 lok 410,

00-682 Warszawa,

NIP: 7010903434

KRS: 0000768306 

Tel. 22 242 84 81,

biuro@smartcityexpo.pl

www.smartcityexpo.p