top of page
SmartCityPolandAward_sygnet_kolor.png

Regulamin

SMART CITY POLAND AWARD 2023

§ 1
Cel konkursu


Celem konkursu Smart City Poland Award (zwanego dalej „konkursem”) jest wyszukiwanie, nagradzania i propagowanie innowacyjnych rozwiązań wdrożonych w jednostkach samorządu terytorialnego na terenie Polski, które odznaczają się ponadprzeciętną kreatywnością w podejściu do łączenia nowoczesnych technologii z potrzebami społeczności lokalnych miast i regionów. Innowacje te mogą obejmować nowoczesną technologię, usługę lub procedurę, powinny także służyć za przykład dobrych praktyk, które można implementować i upowszechniać w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

 

§ 2
Organizator i Współorganizator

 1. SCEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Hożą 86/410 (00-682 Warszawa), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS, 0000768306 o numerze NIP: 7010903434, (zwana dalej: „Organizatorem”).

 2. Organizator może zlecić część czynności związanych z organizacją konkursu wybranemu Współorganizatorowi.

 

§ 3
Jury konkursu

Jury konkursu powołuje i odwołuje Organizator konkursu. W Jury zasiadają eksperci, przedstawiciele świata nauki i biznesu, których wieloletnie doświadczenie zawodowe związane jest funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego w różnych ich aspektach, sferach funkcjonowania. Pełna lista członków Jury jest dostępna na stronie internetowej Organizatora.

§ 4
Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami konkursu mogą być:
  1) Jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST) wszystkich szczebli, na których terenie wdrożono rozwiązanie, którego dotyczy wniosek.
  2) Możliwe jest wspólne składanie jednego wniosków przez kilka JST jeżeli wniosek dotyczy obszaru kilku JST.
  3) Przedsiębiorcy będący producentami lub dostawcami technologii lub usługi, które zostały wdrożone w JST. W niniejszym przypadku wnioskodawca musi posiadać oświadczenie o zgodzie JST, na której terenie wdrożono rozwiązanie na jego zgłoszenie do konkursu. Jeżeli wdrożenie zostało zrealizowane łącznie na obszarze więcej niżej jednej JST, wnioskodawca musi posiadać oświadczenie o zgodzie od wszystkich JST, których dotyczy to wdrożenie.

 2. W przypadku kategorii konkursowej opisanej w § 5 pkt 1 uczestnikami konkursu mogą być jedynie JST.

 3. W konkursie mogą być zgłaszane rozwiązania wdrożone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Wniosków o udział w konkursie nie mogą składać członkowie jury ani osoby z nimi spokrewnione, jak również podmioty prawa handlowego, w których członek jury jest zatrudniony. Jeżeli w trakcie pracy jury, okaże się, iż istnieją uzasadnione wątpliwości co do bezstronności, któregoś z członków Jury, organizatorowi przysługuje prawo jego odwołania.

 

§ 5
Kategorie konkursowe

 1. The Most Smart City Award: Najbardziej inteligentne miasto roku – nagroda przyznawana jest JST, która realizuje spójną strategię smart city i wdrożyła w danym roku innowacyjne rozwiązania w najszerszym spektrum obszarów funkcjonowania samorządu powiązanych z koncepcją inteligentnego miasta.

 2. Smart City Poland Award – Mobilność: Nagroda w dziedzinie mobilności miejskiej przyznawana za najlepszą inwestycję lub modernizację w zakresie transportu i infrastruktury transportowej.
   

Przykłady projektów zgłaszanych do nagrody:

 • Modernizacja istniejącej infrastruktury,

 • Wprowadzenie nowych rozwiązań w transporcie samorządowym,

 • Nowe inwestycje w infrastrukturę transportową,

 • Projekty wprowadzające nisko-emisyjny transport samorządowy,

 • E-mobilność.

  3. Smart City Poland Award – e-usługi: Nagroda za najlepsze wdrożenie projektów ułatwiających dostęp mieszkańcom do usług   

      publicznych (e-samorząd):
 

Przykłady projektów zgłaszanych do nagrody:

 • „e-urząd”,

 • finanse i płatności,

 • Internet rzeczy,

 • usługi spółek komunalnych.

  4. Smart City Poland Award – ochrona środowiska: Nagroda za najbardziej innowacyjne podejście do ochrony środowiska i działań pro-ekologicznych w JST (green city):

 

Przykłady projektów zgłaszanych do nagrody:

 • samorządowe rozwiązania w dziedzinie odnawialnych źródeł energii,

 • rozwiązania antysmogowe,

 • gospodarka odpadami, obieg zamknięty, oczyszczanie ścieków komunalnych,

 • inwestycje w zieleń publiczną,

 • odpowiednie planowanie przestrzeni z uwzględnieniem potrzeb środowiska naturalnego,

 • „błękitno – zielona" infrastruktura,

 

  5. Smart City Poland Award – innowacyjna gospodarka: Nagroda za innowacyjne projekty i działania na rzecz wspierania i promocji

       innowacyjnej gospodarki lokalnej (smart economy):

 

Przykłady projektów zgłaszanych do nagrody:

 • pobudzanie przedsiębiorczości lokalnej,

 • wspieranie start-upów,

 • przyciągnie i obsługa inwestorów,

 • promocja gospodarcza JST.
   

  6. Smart City Poland Award – ochrona zdrowia publicznego oraz projekty kierowane do osób niepełnosprawnych: Nagroda za

      najbardziej innowacyjne podejście do kwestii ochrony zdrowia publicznego w mieście.

 

Przykłady projektów zgłaszanych do nagrody:

 • monitorowanie parametrów zdrowotnych mieszkańców,

 • programy finansowania usług zdrowotnych zagrożonych grup społecznych,

 • rozwiązania infrastrukturalne dla niepełnosprawnych.

 

  7. Smart City Poland Award - Infrastruktura miejska
 

Przykłady projektów zgłaszanych do nagrody:

 • Mała architektura i meble miejskie,

 • „Smart Building”,

 • Systemy oświetlenia miejskiego,

 

  8. Smart City Poland Award – bezpieczeństwo publiczne:

 • Monitoring miejski,

 • Systemy zarządzania kryzysowego,

 

§ 6
Zgłoszenie udziału w konkursie

 1. Do konkursu można zgłaszać projekty, których realizacja została zakończona do dnia 30 sierpnia 2023 roku. W przypadku projektów o charakterze budowlanym przez zakończenie projektu uważa się termin odbioru inwestycji.

 2. Warunkiem dokonania prawidłowego zgłoszenia jest dokonanie następujących czynności:
  1) Wysłanie do dnia 29 września 2023 roku zgłoszenia, poprzez formularz dostępny na stronie internetowej organizatora
  2) Dokonanie opłaty w wysokości 2000 PLN netto +23% VAT, za każde zgłoszonie do konkursu,

 3. Podanie w formularzu niepełnych lub nieprawdziwych danych stanowi podstawę do odrzucenia zgłoszenia.

 4. Opłata za udział w konkursie nie podlega zwrotowi,

 5. Członkowie jury konkursu nie mogą udostępniać osobom trzecim materiałów i informacji związanych z przeprowadzanym konkursem,

 6. Jury za pośrednictwem organizatora może skontaktować się z wnioskodawcami w celu wyjaśnienia niektórych informacji lub niekompletnych formularzy.

 

§ 7
Podstawowe kryteria oceny

 1. Ocenie podlegały będą wszystkie kompletne wnioski zgłoszone przez uprawnione podmioty w odpowiednim terminie oraz spełniające wymogi formalne, o których mowa w § 6.

 2. Przy ocenie wniosków Jury będzie się kierowało wypracowanym regulaminem pracy Jury wraz z kryteriami zindywidualizowanymi dla poszczególnych kategorii konkursowych.

  1) W kategorii, o której mowa w § 5 pkt 1 pod uwagę będą brane m.in. następujące kryteria:
  a) Ilość wdrożeń idei smart city w różnych obszarach funkcjonowania JST,
  b) Dokumenty strategiczne przyjęte przez organ uchwałodawczy danej JST dotyczące wdrażania idei Smart City,
  c) Posiadane certyfikaty w obszarze smart city,
  d) Innowacyjny w porównaniu do rozwiązań światowych - charakter technologii lub usług,

  2) W kategorii, o której mowa w § 5 pkt 2 pod uwagę będą brane m.in. następujące kryteria:
  a) Innowacyjny w porównaniu do rozwiązań światowych - charakter technologii lub usługi,
  b) Oryginalność projektu,
  c) Ekonomiczność wdrożenia i jego walory eksploatacyjne (cena, koszty eksploatacji i serwisu),
  d) Wpływ projektu na środowisko,
  e) Wpływ projektu na poprawę życia mieszkańców,
  f) Wpływ projektu na zmianę zachowań i przyzwyczajeń mieszkańców,

   

 3. W kategorii, o której mowa w § 5 pkt 3 pod uwagę będą brane m.in. następujące kryteria:
  a) Ilość usług, które dzięki wdrożonemu rozwiązaniu można załatwić online,
  b) Oryginalność projektu oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych,
  c) Wpływ projektu na zmianę zachowań i przyzwyczajeń mieszkańców,
  d) Wpływ projektu na poprawę jakości życia mieszkańców,
  e) Łatwość zastosowania danego rozwiązania, jego implementacji w innych jednostkach samorządu terytorialnego,

   

 4. W kategorii, o której mowa w § 5 pkt 4 pod uwagę będą brane m.in. m.in. następujące kryteria:
  a) Innowacyjny w porównaniu do rozwiązań światowych charakter technologii lub usługi,
  b) Wpływ zastosowanych rozwiązań na środowisko naturalne w tym na ilość odprowadzanych emisji bądź ilość produkowanych śmieci komunalnych,
  c) Wpływ projektu na poprawę jakości życia mieszkańców,
  d) Wpływ projektu na zmianę zachowań i przyzwyczajeń mieszkańców,

   

 5. W kategorii, o której mowa w § 5 pkt 5 pod uwagę będą brane m.in. następujące kryteria:
  a) Innowacyjność działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości (w tym start-up’ów),
  b) Skuteczność i efektywność działań na rzecz przyciągania i obsługi inwestorów,
  c) Kreatywność prowadzonych działań promocji gospodarczej,
  d) Innowacyjność lokalnej gospodarki,
  e) Ilość i jakość IOB.

 

§ 8
Proces wyłaniania zwycięzców

Wybór zwycięzców konkursu odbywa się w dwóch etapach:

 1. Etap I – sprawdzenie wniosków pod względem formalnoprawnym. Na tym etapie sprawdzana będzie kompletność wniosków, a także to czy merytorycznie są one związane z kategoriami konkursowymi wymienionymi w § 4.

 2. Jury za pośrednictwem Organizatora ma prawo wystąpić drogą mailową do uczestnika o uzupełnienie informacji zawartych w zgłoszeniu. Jeżeli Uczestnik nie udzieli odpowiedzi w ciągu 7 dni od wysłania zapytania – wniosek pozostanie nierozpatrzony.

 3. Etap II – wybór najlepszych wniosków w poszczególnych kategoriach.

 4. Jury, w ramach wewnętrznego regulaminu pracy jury, ustali szczegółowe zasady przyznawania minimalnej i maksymalnej ilości punktów za spełnianie kryteriów konkursowych, według których oceniane będą poszczególne wnioski.

 

§ 9
Nagroda i ogłoszenie zwycięzców

 1. Nagrodą w konkursie jest statuetka „Smart City Poland Award” wraz z pakietem promocyjnym obejmującym:
  1) materiały w wersji elektronicznej: informacja prasowa o laureatach, księga znaku „Smart City Poland Award”,
  2) publikację informacji o laureacie na stronie www.smartcityexpo.pl,
  3) publikację informacji o laureacie w ogólnopolskim dzienniku
  4) jeżeli laureat konkursu jest jednocześnie wystawcą targowym otrzymuje dużą naklejkę identyfikującą stoisko na targach,
  5) jeżeli laureat konkursu jest jednocześnie wystawcą targowym informacja o zwycięstwie w konkursie znajdzie się w katalogu targowym,
  6) dokumentację zdjęciową z w.w. wydarzenia.

 2. Jury Konkursu ogłosi decyzję o przyznaniu nagrody, o której mowa w ust. 1 do dnia 30 września 2023 roku za pośrednictwem Organizatora.

 3. Uczestnicy konkursu, których produkty zostały nagrodzone, mogą zamieszczać w wydawnictwach reklamowych i innych publikacjach informacje o nagrodzie oraz graficzny wizerunek nagrody – wyłącznie na produktach nagrodzonych i ich opakowaniach.

 

§ 10.

Przetwarzanie danych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest firma SCEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Hożą 86/410 (00-682 Warszawa), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS, 0000768306 o numerze NIP: 7010903434. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej „RODO”;
  2) rozliczenia Konkursu - w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;
  3) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 2. Dane osobowe uczestników Konkursu bądź też osób, które składają wniosek w imieniu Jednostki / Instytucji / Firmy będą przekazane członkom Jury Konkursowego, powołanego przez Organizatora konkursu. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu i ich przedstawicieli, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – także ich wizerunek, mogą być przekazywane, a następnie publikowane na:
  1) stronach internetowych Organizatora, Współorganizatora, Partnerów, Patronów i Sponsorów konkursu Smart City Poland Award.
  2) profilu Organizatora, Współorganizatorów, Partnerów, Patronów i Sponsorów na portalu Facebook, Linkedin
  3) na stronie internetowej Organizatora i Współorganizatora (www.smartcityexpo.pl)

 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania oraz przez okres, przez który przechowujemy dane zawarte w dokumentacji konkursowej w celach archiwalnych. W przypadku danych publikowanych przez Organizatora i Współorganizatora oraz w sytuacji wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku dane będą publikowane nie dłużej niż 2 lata. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe zostaną usunięte.

 5. Uczestnicy Konkursu oraz osoby je reprezentujące, posiadają prawo:
  1) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail na adres: biuro@smartcityexpo.pl lub złożenia rezygnacji przez jej przesłanie na adres wskazany w ust. 1, albo złożenie osobiście w siedzibie Organizatora;
  2) do żądania od Organizatora dostępu do danych osoby składającej wniosek konkursowy oraz instytucji, którą osoba ta reprezentuje oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  3) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 6. Podanie danych osobowych osoby składającej wniosek konkursowy w imieniu  Uczestnika konkursu jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.

 7. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje dane osób składających wniosek w imieniu Uczestnika konkursu będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko.

 8. Przekazane dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 9. Organizator nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż te opisane w § 8 i § 9 niemniejszego regulaminu.

 

§ 11
Przepisy końcowe

 1. Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje warunki Regulaminu.

 2. Od decyzji Jury Konkursu nie przysługuje odwołanie.

 3. Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie lub uprawnienia Uczestników, w tym również przedłużenia terminu jego trwania.

 5. Uczestnik Konkursu, oświadcza, iż w przypadku otrzymania Nagrody wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub firmy przedsiębiorstwa w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w szczególności na stronach internetowych Organizatorów, a także zgadza się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych.

 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

bottom of page